Image description

World Health Organization Mongolia байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр орчны эрүүл мэндийн үндэсний түвшний мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах цуврал сургалтыг зохион байгууллаа.
#Орчны_эрүүл_мэнд ба #зан_үйл сэдвээр АУ-ны доктор П.Энхтуяа сургалтыг удирдаж явуулав