Image description

Жил бүр уламжлал болгон шалгаруулдаг “Шилдэг ТоС-Банк” уралдааныг Монголбанк, Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Хөгжлийн Холбоо (ТоС Холбоо) хамтран ТоС Холбооны гишүүн 12 банкны дунд зохион байгуулж байна. Энэхүү уралдааны зорилго нь Монгол Улсын тогтвортой санхүүжилтийн үндэсний замын зураг, Засгийн газрын Санхүүгийн зах зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрт заасны дагуу ТоС Хөтөлбөрийн хүрээнд банкуудын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох, ногоон зээл олголтыг дэмжих, олон улсад мөрдөж буй тогтвортой санхүүжилтийн нийтлэг зарчим, шилдэг туршлагыг санхүүгийн системд нэвтрүүлэх, тогтвортой санхүүжилтийг сайн хэрэгжүүлж буй банкуудыг урамшуулах, олон нийтэд таниулахад оршино. ТоС-ийн хэрэгжилтийг тайлагнах хугацаа нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал байна.

 Шалгаруулалтыг “Шилдэг ТоС Банк 2020” болон “Онцлох ТоС Банк 2020” гэсэн үндсэн 2 төрөлд явагдана. Шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй банкууд хавсралт дахь маягтын дагуу өөрсдийн 2020 оны тогтвортой санхүүжилтийн хэрэгжилтийн тайланг гүйцэтгэх захирлаар баталгаажсан албан тоотод хавсарган 2020 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор info@toc.mn, communication@mongolbank.mn хаягаар ирүүлнэ.

Ирүүлсэн тайлангийн дагуу шагналд нэр дэвшиж буй банк тус бүр өөрийн банкны тогтвортой санхүүжилтийн үйл ажиллагааны талаар 15 минут хүртэлх танилцуулгыг Монголбанк, ТоС Холбоо болон бусад холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан сонгон шалгаруулалтын хороонд 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр танилцуулж, сонгон шалгаруулалтын хорооноос тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн дагуу “Шилдэг ТоС Банк 2020”, “Онцлох ТоС Банк 2020”-г дүгнэж, шалгаруулна. Шагнал: Шалгуурын төрөл тус бүрд шалгарсан банкинд батламж олгож, шилдгээр шалгарсан банкинд “Шилдэг ToC Банк” шилжин явах цом, Монголбанкны нэрэмжит батламж, дурсгалын зүйл олгоно. Шалгарсан банкуудын тайланг Монголбанк, ТоС Холбооны албан ёсны вебсайт, сошиал сувгуудаар олон нийтэд түгээнэ.

 Монголбанк Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99884080, 11-310119 утсаар лавлана уу