Image description

МонгПен" ХБӨ/Зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний зайлшгүй багцыг нэвтрүүлэх загвар төслийн хүрээнд 2020 оны 10 дугаар сарын 19-29 ны өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн найман СӨЭМТ, мөн нийслэлийн СХД-ийн найман ӨЭМТ-д "Монгпен" төслийн төгсгөлийн үнэлгээг хийж байна. Тус үнэлгээний багт ЭМЯ болон НЭМҮТ-ийн ЭМДӨУСА-ны мэргэжилтнүүд, ДЭМБ-ын, түүнчлэн Шинэ нийгмийн эрүүл мэнд ТББ-ын судлаачид хамтран ажиллаж байна